Strona główna
CV
Abecadło zarządzania
Tematyka badawcza
Publikacje
Konferencje
Dydaktyka
Kontakt
Wydarzenia
Ciekawe strony

© Provider 2005

Dydaktyka / Seminaria magisterskie1. Proponowane tematy i problematyka prac magisterskich z zakresu nauk administracyjnych i nauk organizacyjnych (oczywiście jestem otwarty na propozycje ze strony studentów / seminarzystów):

1. Etyka i kodeksy etyczne w administracji publicznej.
2. Lobbing w administracji publicznej.
3. Biurokracja - typ idealny i typ realny.
4. Społeczna odpowiedzialność organizacji.
5. Strategia a struktura organizacji.
6. Muzyka sklepowa w strategii marketingowej.
7. Pojęcie i rodzaje policji administracyjnej.
8. Decyzje współautorskie w administracji publicznej.
9. Pojęcie i rodzaje otoczenia organizacji.
10. Otoczenie organizacji na przykładzie...
11. Ryzyko i przypadkowośc w funkcjonowaniu administracji publicznej.
12. Projektowanie struktury organizacyjnej na przykładzie...
13. Struktura i funkcje wybranej organizacji.
14. Funkcje organizacji ze szczególnym uwzględnieniem public relations.
15. Mass media w systemie kontroli administracji publicznej.
16. Modele zmiany organizacyjnej.
17. Zmiana organizacyjna na przykładzie...
18. Funkcje i role kierownicze w administracji publicznej.
19. Adhokracja.
20. Konflikt w organizacji na przykładzie...
21. Formalizacja organizacji na przykładzie...
22. Moralność administracyjna.
23. Europejska przestrzeń administracyjna.
24. System instytucjonalny Unii Europejskiej.
25. Planowanie jako dziedzina działalności administracji publicznej.
26. Organizowanie jako dziedzina działalności administracji publicznej.
27. Koordynowanie jako dziedzina działalności administracji publicznej.
28. Kontrolowanie jako dziedzina działalności administracji publicznej.
29. Ida M. Tarbel - życie i dzieło.
30. Louis D. Brandeis - ojciec chrzestny naukowego zarzadzania.
31. Muckrakers - z historii korupcji i metod jej zwalczania w Stanach Zjednoczonych.
32. Plotka i jej znaczenie w życiu organizacji.
33. Agencje rządowe w systemie administracji publicznej.
34. Organy regulacyjne w systemie administracji publicznej.
35. Reformy administracyjne.
36. Pojęcie i rodzaje organizacji pożytku publicznego.
37. Stopniowalność władztwa administracyjnego.
38. Dekoncentracja wewnętrzna jako conditio sine qua non sprawnego funkcjonowania administracji publicznej.
39. Agencje europejskie.
40. Patologie organizacyjne w administracji publicznej.
41. Organizacja jako splot kontraktów.
42. Click and mortar - idea i rzeczywistość.
43. Ryzyko i postawy wobec ryzyka w procesach decyzyjnych.
44. Japoński styl zarządzania.
45. Umiejętności interpersonalne kierowników.
46. Angielski i anglopolszczyzna jak narzędzia komunikowania się w organizacjach w Polsce.
47. Kolegialność i organy kolegialne w administracji publicznej.
48. Informacyjne instrumenty działania administracji publicznej.
49. The Interstate Commerce Commission (1887-1995): z historii i problemów regulacji działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych.
50. Sieci organów administracyjnych.
51. Pojęcie i skuteczność broni organizacyjnej. Przypadek the Women's Christian Temperance Union (WCTU).
52. Ewolucja pojęcia administracji publicznej.
53. Pojęcie zdolności administracyjnej.
54. Pojęcia usługi w ogólnym interesie gospodarczym i usługi powszechnej.
55. Polimotywacyjny charakter zachowań w organizacji formalnej.
56. Feasibility study na przykładzie analizy przdsięwzięcia realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
57. Konflikty w organizacji w koncepcji Mary Parker Follett.
58. Przywództwo służebne w koncepcji Roberta K. Greenleafa.
59. Właściwości efektywnej grupy.
60. Problemy komunikacyjne w organizacji i sposoby ich rozwiązywania.
61. Typy i następstwa władzy w organizacji.
62. Współczesne teorie administracji publicznej.
63. Wpływ ICT na administrację publiczną.
64. Dobro wspólne i interes publiczny w funkcjonowaniu administracji.
65. Racjonalność polityki administracyjnej.
66. Europejska polityka administracyjna.
67. Charyzma i przywództwo w funkcjonowaniu administracji publicznej.
68. Polityka kadrowa w administracji publicznej.
69. Polityka administracyjna w zakresie...
70. E-government.
71. Administracja publiczna a społeczna odpowiedzialność biznesu.
72. Utrwalanie obrazów w przestrzeni publicznej.
73. Administracja elektroniczna - koncepcja oraz znaczenie dla funkcjonowania i organizacji administracji publicznej.
74. Zespoły szybkiej interwencji na granicy.
75. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.
76. Biurokracja w poglądach doktryny.
77. Nowe formy administracji publicznej na przykładzie...
78. Paradygmaty organizacyjne.
79. Administracja publiczna a governance.
80. Odpowiedzialność i rozliczalność administracji publicznej.
81. Czas w prawie administracyjnym.
82. Przestrzeń w prawie administracyjnym.
83.Teleokracja i administracja publiczna.
84. Wartości administracyjne: krajowe, europejskie i globalne.
85. Konwergencja wartości administracyjnych.
86. Globalizacja prawa administracyjnego.
87. Instytucjonalizacja europejskiej przestrzeni administracyjnej.
88. Wartości biurokratyczne.
89. Judycjalizacja administracji publicznej.
90. Jawność, otwartość i przejrzystość w funkcjonowaniu administracji publicznej.
91. Funkcje prawa administracyjnego.
92. Normatywność i instrumentalność w badaniu prawa administracyjnego.
93. Komercjalizacja informacji publicznej.
94. Pojęcie i rodzaje administracji w Unii Europejskiej.
95. Sieć Research Network on European Union Administrative Law (ReNeUAL).
96. Zasady ogólne dobrego funkcjonowania administracji w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 15 stycznia 2013 r. (2012/2024 (INI)).
97. Zasada spójności i ochrony uzasadnionych oczekiwań w funkcjonowaniu administracji publicznej.
98. Zasada efektywności i służby w funkcjonowaniu administracji publicznej.
99. Sieciowość i sieci w Unii Europejskiej.
100. Prawo administracyjne w przestrzeniach ponadpaństwowych (pozapaństwowych).
101. Piękno jako wartość prawa administracyjnego.


10 zaleceń dla piszących prace dyplomowe:

1. Należy posługiwać się zdaniami o różnej długości, pamiętając, że łatwiejsze do zrozumienia są zdania krótsze. Optymalna długość zdania to dwadzieścia pięć wyrazów.
2. Kwestia wymagająca dyskusji czy wyjaśnienia zasługuje na odrębny akapit. Akapit składający się jedynie z jednego czy dwóch zdań wskazuje, że dana kwestia może nie być w rzeczywistości istotna. Akapit nie powinien być jednak dluższy niż jedna strona.
3. Nie należy nadużywać skrótów. Skrót należy wprowadzić po pierwszym użyciu pełnej nazwy. Na przykad: Unia Europejska (UE).
4. Należy unikać niejasności. Niejasność nie tylko utrudnia zrozumienie toku wywodu, ale także wskazuje na mętność myślenie lub niemożność zajęcia stanowiska czy przyjęcia punktu widzenia w danej sprawie.
5. Należy zapewnić jasny i logiczny porządek (organizację) pracy.
6. Jasną organizację pracy zapewnia korzystanie z takich strukturalnych rozwiązań jak: wstęp, zakończenie, rozdziały, tytuły, śródtytuły, wyróżnienia, streszczenia, wyliczenia, wykazy itd.
7. Zarówno wstęp, jak i zakończenie powinny zawierać mocne odrębne stwierdzenia, a nie być powtórzeniem tego, co już zostało powiedziano w innych częściach pracy.
8. Wprawdzie wstęp czyta się na początku, to jednak należy go pisać na końcu, gdy już wiemy, co rzeczywiście mamy do powiedzenia.
9. Aby sprawdzić, czy tekst dobrze się czyta, należy przeczytać go na głos samemu lub poprosić innych o przeczytanie i skomentowanie.
10. Tekst przed oddaniem należy starannie przeczytać, zdanie po zdaniu, sprawdzając jasność każdego zdania i akapitu, w tym w relacji do zdań i akapitów wcześniejszych i późniejszych.