Strona główna
CV
Abecadło zarządzania
Tematyka badawcza
Publikacje
Konferencje
Dydaktyka
Kontakt
Wydarzenia
Ciekawe strony

© Provider 2005

Abecadło zarządzania

ENGLISH POLISH

(Anglopolszczyzna)

The finest language is mostly made up of simple unimposing words.

Nawet najbardziej skomplikowany język składa się głównie z prostych, niewyszukanych słów.

George Eliot (Mary Ann Evans) (1819-1880), pisarka brytyjska

Anglopolszczyzna to popularna odmiana nowomowy (newspeak) końca XX i początku XXI wieku. Źródłem jej eskalacji są moda, brak znajomości języka angielskiego i polskiego, tłumaczenie angielskich słów, a nie treści, jaką niosą (co nb. przeczy podstawowej dyrektywie tłumaczenia św. Hieronima - patrona tłuma­czy) oraz - czasami - brak środków leksykalnych w języku polskim na oznaczenie nowych pojęć i zjawisk, które mają już nazwy w języku angielskim. Poniżej przed­stawiamy wybrane przykłady anglopolszczyzny (wyrażenia ni to polskie, ni to an­gielskie), ich angielskie pierwowzory, a także - tam, gdzie to jest możliwe - właś­ciwe (lepsze) polskie odpowiedniki terminów angielskich.

Termin anglopolski

Termin angielski

Właściwy (lepszy) polski odpowiednik terminu angielskiego

addytywny

additive

dodawalny, sumowalny

adiudykcja ("oddzielenie legislacji od administracji / egzekutywy i adiudykcji", "w koncepcjach państwa stróża nocnego paradygmatyczną funkcją prawa była adiudykcja")

adjudication

orzekanie / sądzenie

afiliacja ("polityczna afiliacja zatrzymanych przez policję")

affiliation

przynależność

agenda

agenda

porządek dzienny / porządek spotkania, program, sprawa

agent zmiany

change agent

sprawca zmiany

aktywacja

activation

uruchomienie

aplikacja

application

podanie / wniosek

audit; auditor ("wiodący auditor z firmy konsultingowej")

audit; auditor

audyt / kontrola; audytor / kontroler

baner

banner

chorągiew, proporzec, transparent (na ogół z logo organizacji)

benefity

(employee) benefits

świadczenia dodatkowe / pozapłacowe

bilingwalny ("gimnazjum bilingwalne")

bilingual

dwujęzyczny

bipolarny ("bipolarne patrzenie", "świat bipolarny")

bipolar

dwubiegunowy

biznes informacje

business information

informacje o biznesie

biznesplan

business plan

plan przedsięwzięcia

brand ("nowy brand trzeba budować od podstaw")

brand

marka

czarny punkt

black spot

strefa wypadków / wypadki

dealer / diler

a car dealer

sprzedawca samochodów

Uwaga! Żaden polski sprzedawca samochodów nie powinien za granicą używać samego słowa dealer (na przykład przedstawiając się czy wypełniając rubrykę zawód w jakimś formularzu), gdyż oznacza ono handlarza narkotyków.

debugować

debug

usuwać błędy z programu komputerowego (~ plewić)

decyzja jest twoja

decision is yours

decyzja należy do ciebie

departamentalizacja

departamentalization

departamentalization oznacza grupo­wanie stanowisk pracy w jednostki organizacyjne (nazywane działami, wydziałami, oddziałami, zakładami, dywizjami, departamentami itp.)

deskryptywny

descriptive

opisowy

destynacja

destination

cel (podróży), miejsce przeznaczenia

digitalowy ("digitalowe tech­nologie"); digitalizacja ("di­gitalizacja gospodarki / pro­duktów i usług / informacji")

digital; digitalization

cyfrowy

donacja

donation

dar; darowizna

dylutacja ("dylutacja mocy obowiązującej prawa")

dilution

rozcieńczenie, rozpuszczenie, rozrzedzenie (w przytoczonym przykładzie pomniejszenie)

dymensja ("płaca ma różne dymensje")

dimension

aspekt, wymiar

dyskrecjonalny

discretionary

uznaniowy

dyskretne

(o prawdopodobieństwie)

discrete

odrębne, punktowe, nieciągłe, skokowe

egzemplifikacja

exemplification

ilustrowanie na przykładzie / przykładach (czegoś)

egzogenny

exogenous

zewnątrzpochodny, wejściowy

ekspertowy (o systemie)

expert (system)

(system) ekspercki

eksplikacja

explication

wyjaśnienie

eksploracja

exploration

badanie, poszukiwanie

ekspulsowanie

expulsion

wydalenie

emergentna (o strategii)

emergent (strategy)

(strategia) nieprzewidywana (w konkretnym przypadku przewidywana, ale niezamierzona)

endogenny

endogenous

wewnątrzpochodny, wyjściowy

enumeracja

enumeration

wyliczenie

ewaluacja

evaluation

ocena

ewokować

evoke

wywoływać, wydobywać

faktor ("faktor rozwoju", "informacja jest faktorem modelowania rzeczywistości w świadomości człowieka")

factor

czynnik

flota transportowa

fleet

tabor (samochodowy, kolejowy itd.)

formuła

(w reklamie kosmetyków)

formula

receptura

franszyza

franchise

jeżeli już, to lepiej franczyza

funeralny ("branża funeralna")

funeral

pogrzebowy

generalnie mówiąc

generally speaking

ogólnie mówiąc

generowanie

generation

tworzenie, wypracowywanie, wytwarzanie

gift

(a free) gift

podarunek, upominek

implementacja

implementation

realizacja, wdrożenie, wykonanie

implozja ("implozja modelu państwa opiekuńczego")

implosion

zapaść?

indykator

indicator

wskaźnik, wskazówka

inferencja

inference

wnioskowanie, wniosek

ingracjacja ("techniki ingracjacyjne")

ingratiation

wkradanie się w czyjeś łaski

interesariusz

stakeholder

Termin "interesariusz" jest pomysło­wy i dobrze oddaje istotę pojęcia stake­holder, nie można więc wyklu­czyć, że wejdzie na stałe w skład ję­zka polskiego, tak jak terminy "akcjona­riusz" czy "depozytariusz". Alternatywą dla niego może być wy­rażenie "osoba (podmiot) żywotnie zainteresowana".

interlokutor

interlocutor

rozmówca

internalny ("internalny punkt widzenia")

internal

wewnętrzny

inwestygacja ("niektóre pisma skoncentrowały się na inwestygacji, kto i kiedy wchodził do parlamentu")

investigation

badanie, śledztwo

Ja myślę...

I think...

Myślę...

Ja nie myślę... (sic!) ("Ja nie myślę, że prezydent podpisze ustawę").

I don't think...

Myślę, że nie... (Myślę, że prezydent nie podpisze ustawy).

jest odpowiedzialny za

(o podatku czy nawet

organie ludzkiego ciała)

is responsible for

jest przyczyną, powoduje, wpływa na

jukeboks

jukebox

szafa grająca; przenośny odtwarzacz muzycznych plików komputerowych

kancelacja

cancellation

odwołanie, unieważnienie

kastomizacja / kustomizacja

customization

indywidualizacja (produktu): dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb klienta

kejs ("zbiór kejsów")

case

przypadek

klauzula antyabuzywna

anti-abuse provision

w konkretnym przypadku klauzula generalna pozwalająca administracji podatkowej przeciwdziałać nielegalnemu unikaniu opodatkowania

koercja ("abolicjoniści życzyliby sobie zastąpienia kary pozbawienia wolności innymi środkami koercyjnymi")

coercion

przymus

kohezja

("kohezja społeczna i gospodarcza we Wspólnocie")

cohesion

spójność

kompulsywny ("komplusywne kupowanie / zakupy", "pod racjonalnością Fryderyka Taylora może się ukrywać skrajna forma kompulsywności")

compulsive

nałogowy, przymusowy

koncept

("koncept to ważny element sieci franczyzowych")

concept

pomysł, koncepcja

konsultingowa

(o organizacji)

consulting

doradcza, konsultacyjna

kontakt raport

contact report

sprawozdanie ze spotkania z klientem

kontestować

contest

kwestionować, podawać w wątpliwość

kontroling

controlling

kontrolowanie

kooperatywa

cooperative

spółdzielnia

kreatywność

creativity / creativeness

twórczość

kustodia

custody

opieka, piecza

lider

leader

przywódca

listować

list

wyliczać; zestawiać

lokacja ("lokacja koncertu na nieczynnym lotnisku")

location

lokalizacja, miejsce

menedżer

manager

kierownik

menedżment ("menedżment realizuje zyski", chodzi o to, że członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek giełdo­wych sprzedają korzystnie posiadane przez siebie akcje swoich spółek w trakcie hos­sy na giełdzie - J. S.; "zarob­ki menedżmentu w Polsce, biorąc pod uwagę proporcje, nie są gorsze od tych, jakie uzyskują ich koledzy za oceanem")

management

kierownictwo

mitygować

mitigate

łagodzić

multiplikacja; multiplikowanie (funkcji itp.)

multiplication

mnożenie

municypalitet

municipality

gmina

obligatoryjny

obligatory

obowiązkowy, obowiązujący, wiążący

obligować

obligate

zobowiązywać

okres czasu

period of time

przedział czasu, czas, okres

opcja

option

możliwość, możliwy / dopuszczalny kierunek działania

poster

poster

plakat reklamowy

Powiem tak.
Powiedziałbym tak (a nawet: Ja powie­dział­bym tak).

I'd say like this.

Taki sposób rozpoczynania wypo­wiedzi jest typowym przykładem pustosłowia. Należy więc go unikać, przystępując od razu do przedstawie­nia swojego poglądu czy stanowiska.

pozycjonowanie

positioning

Positioning oznacza umieszczenie / uplasowanie produktu na rynku, w tym przez tworzenie wyobrażenia o nim w umysłach potencjalnych nabywców.

predylekcja

predilection

skłonność, upodobanie

preskryptywny

prescriptive

normatywny

presupozycja

presupposition

założenie

prezydencja

presidency

kadencja; przewodnictwo; prezydentura

prizonizacja ("jednym z ubocznych skutków kary pozbawienia wolności jest prizonizacja", "deprizoni­zacja kary pozbawienia wolności poprzez nasycenie jej wykonania elementami wolnościowymi")

prison

syndrom uwięzienia

procedowany ("sprawa jest procedowana")

proceed(ed)

kontynuowana / w trakcie załatwiania

profuzja ("profuzja aktów prawnych")

profusion

nadmiar

proliferacja ("proliferacja broni masowego rażenia")

proliferation

rozprzestrzenianie, rozpowszechnianie

prymarny ("prymarny cel reklamy")

primary

podstawowy

raportować ("specjalista ds. marketingu będzie raporto­wać bezpośrednio do Zarzą­du Spół­ki", "ułatwić pra­cowni­kom raportowanie problemów")

to report

składać sprawozdania

reaktancja (= "wszelkie zabiegi mające na celu odzyskanie swobody działania")

to react

 

redundancja

redundancy

nadmiar

refutacja ("refutacja argumentów przeciwnika")

refutation

obalenie, odrzucenie, zbicie

regulator (na przykład w Telekomunikacji Polskiej S.A.: Departament Współpracy z Regulatorem )

regulator (regulatory agency)

Wskazany departament Telekomunikacji Polskiej SA powinien nazywać się po prostu Departamentem Prawnym lub Departamentem ds. Regulacji Prawnych i Kontaktów z Rządem.

reinżynieria

reengineering

rewolucyjna reorganizacja przedsiębiorstwa zorientowana na jego procesy, a nie produkty

rekord(y) ("rekordy uwłaszczeniowe", czyli "informacje o tym, jak i ile poszczególni obywatele skorzystali na prywatyzacji")

record(s)

akta, archiwum, rejestr, stan, zapis

relewantny

relevant

istotny, powiązany, związany

remuneracja

remuneration

wynagrodzenie

resentyment

resentment

niechęć

rolowanie (obligacji)

rolling

zamiana, subskrypcja, prolongata

sample

(free)samples

próbki

sekundarny ("sekundarny cel komunikatu reklmowego")

secondary

dodatkowy, drugorzędny, pomocniczy, uboczny

semiautonomiczne ("nauka o administracji zachowuje semiautonomiczne stosunki z nauką o polityce")

semiautonomous

w połowie autonomiczne, półautonomiczne

skipnąć

to skip

opuścić, pominąć, (prze)skoczyć

snak bar

snack bar

bar przekąskowy

sobota pracująca

working Saturday

sobota robocza

specimen

specimen

przykład, wzór, okaz, egzemplarz okazowy

standy

stands

stoiska, stanowiska (wystawowe)

status realizacji zamówienia

status

etap realizacji zamówienia

stok ("stoki odzieżowe", "na stoku")

stock

zapas magazynowy

subsumpcja

subsumption

podciągnięcie, zaliczenie

superwizja

supervision

kierownictwo, nadzór

suspens

suspense

napięcie

symplicystyczny

simplistic

uproszczony

Sytuacja jest pod kontrolą.

The situation is under control.

Sytuacja jest opanowana.

targetować na

to target

celować w

transparentny

transparent

przejrzysty, czytelny, jawny

trybalny ("trybalne społe­czeń­stwo nomadów"; można przy­puszczać, że dla autora tego zdania amerykańska fundacja All Tribes, która krzewi wśród Indian - rdzen­nych mieszkań­ców Ameryki - wiedzę o ich korzeniach i kulturze, to fun­dacja Wszystkie Tryby)

tribal

plemienny, szczepowy

turbulentne

(o otoczeniu organizacji)

turbulent

burzliwe, chaotyczne

twinningowy ("szkolenie twinningowe")

twinning (training)

szkolenie (dla) gmin, miast itp. bliźniaczych czy partnerskich, ew. szkolenie w dziedzinie współpracy bliźniaczej czy partnerskiej (w tym jej finansowania)

unitarny

unitary

jednolity

w tym kraju

in this country

w naszym kraju

wiodący

leading

najważniejszy, główny, podstawowy, czołowy, prowadzący

wokabularz

vocabulary

słownictwo

Wybór jest twój.

Choice is yours.

Wybór należy do ciebie.

wyekspirować ("umowa kiedyś się wyekspiruje", "termin wyekspirował", "decyzja wyekspirowała")

expire

wygasnąć

(wy)justować

to justify

wyrównywać (do lewego i prawego marginesu)

(wy)piczować

to pitch to

zdobywać / zdobyć klienta

wysoka technologia

high technology

technologia zaawansowana

za(bukować)

to book

zamawiać (miejsce w samolocie itp.)

(za)logować

to log in/on

?

zamknięcie (negocjacji / rozdziałów negocjacyjnych)

closing

zakończenie (negocjacji)

zasejwować, sejwować

to save

zapamiętać, zachować, zapisać

(z)deletować

to delete

opuścić, wyrzucić, usunąć

(z)resetować

to reset

wyzerować (pamięć), (s)kasować; ponownie nastawić (stan początkowy)