Strona główna
CV
Abecadło zarządzania
Tematyka badawcza
Publikacje
Konferencje
Dydaktyka
Kontakt
Wydarzenia
Ciekawe strony

© Provider 2005

Abecadło zarządzania

BEHEMOTH

(Behemot)

Oto hipopotam [behemot]
[...] jak wół on trawą się żywi.

Księga Joba, 40,15, Biblia Tysiąclecia

Według Starego Testamentu (Księga Joba, 40, 15-24) behemot jest to olbrzy­mia bestia (potwór) o ogromnej mocy, najprawdopodobniej hipopotam (zdaniem niektó­rych słoń, krokodyl, dinozaur itd.). W średniowieczu Behemot, podobnie jak Lewia­tan, oznaczał demona - symbol ciemności i zła. W dniu dzisiejszym termin "behemot" jest używany przez Anglosasów na określenie czegoś (już nie tylko zwierzęcia, ale także instytucji) o olbrzymich rozmiarach. W języku biznesu ozna­cza w szczegól­ności transnarodowe korporacje (korporacyjne behemoty - corporate behemoths; na­leży do nich McDonald's - the fast food behemoth czy Wal-Mart zwany bestią z Bentonville - the beast from Bentonville; w Bentonville w stanie Arkansas znaj­duje się centrala tejże firmy), z którymi trudno jest konkurować małym i średnim przedsiębiorstwom i które rządzą światem (zob. Franz Neumann, Behemoth. Struk­tur und Praxis des Nationalsozialismus, Frankfurt am Main 1984). Krytykując 20 grudnia 2001 r. olbrzymie wydatki zbrojeniowe w strukturze budżetu USA na rok finansowy 2002, amerykański senator John McCain (ur. 1936) uznał za niewłaściwe to, że przyniosą one korzyść potężnym spółkom, a nie społeczeństwu: The Consti­tution authorizes Congress to promote the general welfare, not enrich Boeing and other corporate behemoths.

Drapieżność i zachłanność niektórych korporacyjnych behemotów (nb. niena­sycony apetyt biblijnego Behemota sprawił, że został stworzony tylko jeden przed­stawiciel tego gatunku, co miało uniemożliwić jego rozmnażanie się) powoduje, że nazywa się je także korporacyjnymi barakudami - corporate barracudas (w kon­kret­nym przypadku Wall Street barracudas). Dla tych najbardziej bezwzględnych przestrogą powinna być stara żydowska przepowiednia mówiąca, że na końcu świata Behemot (a także Lewiatan oraz Ziz) stanie się pokarmem sprawiedliwych: At the end of time, he will be served at the banquet of the righteous.